Events and Courses

Events and Courses

Event Date/Time
Online Shamatha (Meditationsabend)
Thu., August 20, 2020
7:00 pm CEST - 8:15 pm CEST
Méditation Shamatha
Fri., August 21, 2020
10:30 am EDT - 11:30 am EDT
Nalandabodhi Montréal
Tara Practice
Fri., August 21, 2020
7:00 pm PDT - 8:30 pm PDT
Online Meditation Practice
Sat., August 22, 2020
10:00 am EDT - 11:30 am EDT
Nalandabodhi Toronto
Sunday Open Meditation
Sun., August 23, 2020
9:00 am PDT - 10:00 am PDT
Méditation Shamatha
Sun., August 23, 2020
10:30 am EDT - 12:00 pm EDT
Nalandabodhi Montréal
Cours d’introduction à la méditation (MÉD 1)
Sun., August 23, 2020
1:30 pm UTC-5 - 3:30 pm UTC-5
Nalandabodhi Montréal
Acharya Lama Kelzang - Juwelenschmuck der Befreiung (Online-Kurs)
Mon., August 24, 2020
7:00 pm CEST - 8:30 pm CEST
Tuesday Evening Open Meditation
Tue., August 25, 2020
7:00 pm PDT - 8:00 pm PDT
Méditation Shamatha
Wed., August 26, 2020
7:00 pm EDT - 8:00 pm EDT
Nalandabodhi Montréal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10